FISCAL

FISCAL

Els serveis que oferim en l’àmbit fiscal i comptable tenen com a objectiu facilitar als nostres clients el compliment adequat de les seves obligacions, així com informar-los i assessorar-los en aquests camps, perquè compleixin de manera estricta amb la normativa però sense que perdin cap dels beneficis i incentius fiscals que aquesta els ofereix, amb l’adequada planificació per a obtenir la menor tributació possible.

A continuació detallem dos “packs” dels múltiples serveis que oferim:

Assesoria Fiscal/Comptable per a autònoms

>  Elaboració dels llibres registres obligatoris (Ingressos i despeses, Béns d’inversió, Factures emeses i rebudes)
>  Consultes de caire fiscal que versin sobre l’activitat empresarial o professional.
>  Confecció i presentació de les declaracions-autoliquidacions fiscals, mensuals, trimestrals i anuals.
>  Informació relativa a incentius fiscals.
>  Sol·licitud de certificats a l’Administració Tributària.
>  Assistència i representació en els procediments administratius de gestió i inspecció de les distintes Administracions Tributàries.

Assessoria Fiscal/Comptable per a societats (micropimes i pimes)

>  Mecanització de la comptabilitat o assessorament comptable.
>  Confecció i presentació dels llibres obligatoris davant el Registre competent.
>  Confecció de la certificació de l’acta d’aprovació de comptes.
>  Presentació de les comptes anuals davant el Registre competent.
>  Informació comptable relativa a la situació dels “Leasings, rèntings, préstecs, crèdits que hagi formalitzat la societat”.
>  Control i avaluació de les partides més significatives del balanç i del compte de pèrdues i guanys.
>  Càlcul d’amortitzacions, provisions, i elaboració dels quadres d’amortització dels béns d’inversió.
>  Tancaments i obertures comptables.
>  Consultes de caire fiscal que versin sobre l’activitat empresarial.
>  Confecció i presentació de les declaracions-autoliquidacions fiscals, mensuals, trimestrals i anuals.
>  Conciliació del resultat comptable i fiscal, tenint en compte les diferències permanents i temporàries.
>  Informació en relació amb els incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió.
>  Gestió de les Notificacions Electròniques.
>  Sol·licitud de certificats a l’Administració Tributària.
>  Assistència i representació en els procediments administratius de gestió i inspecció de les distintes Administracions Tributàries.

<< Tornar

Urb. Els Hostalets

Prol. Camí dels Plans / Ribera d’Ebre 16, Local 1
43151 Els Pallaresos. TARRAGONA
Tel. 977 62 68 68
email: elit@elit.cat